Bản thông tin của chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Bản Tin Tháng 9 năm 2022-Công Bố Cho Chương Trình Kế Hoạch Tương Đương - 09/06/2022

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

Giờ đây có thể đăng ký gói tương đương

Một gói tương đương cung cấp các phúc lợi nghỉ phép có lương bằng hoặc lớn hơn 
những phúc lợi được cung cấp bởi Nghỉ phép Có lương Oregon. Người sử dụng lao 
động có các gói tương đương đã được phê duyệt và nhân viên làm việc cho một 
chủ lao động cung cấp một gói tương đương không phải trả các khoản đóng góp 
cho Nghỉ phép có lương Oregon. Nếu bạn sẵn đã cung cấp nghỉ phép có lương cho 
nhân viên của mình hoặc đang suy nghĩ về việc làm như vậy, bạn có thể đăng ký 
để chương trình nghỉ phép có lương đó để được công nhận là một gói tương 
đương.

Người sử dụng lao động hiện có thể nộp đơn xin phê duyệt một gói tương đương 
thông qua Frances Online. Frances Online là cổng điện tử mới dành cho khách 
hàng của Bộ Việc làm Oregon sử dụng với những việc như nộp báo cáo bảng 
lương tổng hợp, nộp đơn cho các gói tương đương, đọc thư và thực hiện các thay 
đổi đối với tài khoản doanh nghiệp của họ.

Phí không hoàn lại cho các lần đăng ký gói tương đương là $250.

Vui lòng gọi số điện thoại miễn phí mới của chúng tôi, 833-854-0166, nếu bạn có 
thắc mắc về các gói tương đương.

Chúng tôi có nhiều nguồn lực dành cho các người sử dụng lao động đề xuất các gói 
tương đương, bao gồm một trang web gói tương đương, video về các gói tương 
đương bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tờ thông tin và danh sách kiểm tra 
cho người sử dụng lao động trên trang web tài nguyên.

Bạn có thắc mắc về các gói tương đương?
Tham gia Nghỉ phép có lương Oregon với một trong những phiên hỏi đáp của 
chúng tôi, "Giải thích các gói tương đương", từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng hàng 
tuần từ Thứ Ba đến ngày 13 tháng 9 năm 2022. Tất cả các phiên họp đều bằng 
tiếng Anh với phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và ASL (Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ) được
cung cấp.

Vui lòng đăng ký trước:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscuisrz8iHEfZRqwHnJh1qAqsXZp9Fs

Liên hệ với chúng tôi
Biểu mẫu: Liên hệ Nghỉ phép Có lương
Email: paidleave@oregon.gov
Gọi: 833-854-0166 (Miễn phí

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Những câu hỏi thường gặp
Tải thêm
Tin tức và sự kiện
Tải thêm
Liên lạc với chúng tôi
Tải thêm